Ngày 8 tháng 2 năm 2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 06/2022/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Theo Thông tư 06/2022/TT-BTC, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện giám sát đối với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam về một số hoạt động nghiệp vụ sau:

– Xây dựng và ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin, thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các quy chế nghiệp vụ khác;

– Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán;

– Chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam; quản lý, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm của thành viên; làm trung gian hòa giải theo yêu cầu của thành viên khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán;

– Tổ chức và triển khai hoạt động kiểm soát tuân thủ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đối với các hoạt động nghiệp vụ về chứng khoán;

– Lưu trữ, bảo mật hồ sơ, chứng từ, dữ liệu gốc liên quan tới việc thực hiện nghiệp vụ chứng khoán;

– Các hoạt động khác của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con có liên quan đến hoạt động nghiệp vụ.

Đối với nội dung giám sát tuân thủ đối với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Thông tư đã bổ sung hoạt động nghiệp vụ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đặt dưới sự giám sát của Ủy ban chứng khoán Nhà nước: Xây dựng và ban hành các quy chế về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán và các quy chế nghiệp vụ khác; Việc giám sát tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng, quỹ đại chúng theo quy định của pháp luật; Việc thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm, quản lý đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2022, bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 116/2017/TT-BTC và Thông tư số 35/2019/TT-BTC.

THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN QUAN

Đọc thêm tin tức mới nhất và đánh giá pháp lý từ TekLaw Group