Category Archives: Cập nhật pháp luật

Quy định mới về chính sách kiểm hàng trên website thương mại điện tử

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, chính sách kiểm hàng sẽ được coi là một trong những điều kiện giao dịch chung bắt buộc mà thương nhân, tổ chức, cá nhân phải công bố trên website thương mại điện tử, cụ thể khoản 1 Điều 13 Nghị định 85/2021/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung […]

Quy định về giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Ngày 8 tháng 2 năm 2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 06/2022/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng Công ty […]

Quy định mới về Lệ phí trước bạ

Ngày 15 tháng 01 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2022, bãi bỏ Nghị định 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một […]