Tư vấn pháp lý đối với phương án để người lao động tại Raksul Việt Nam nhận cổ phiếu thưởng tại công ty mẹ ở Nhật