Tư vấn pháp lý thường xuyên cho Khối IB và Khối Capital Market: tư vấn phát hành trái phiếu, nghiệp vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, thu xếp vốn