(i) Tư vấn pháp lý cho các giao dịch vay nước ngoài;

(ii) Tư vấn thiết kế sản phẩm huy động vốn cho khối Nguồn vốn;

(iii) Tư vấn pháp lý cho các giao dịch IB (Investment Banking): tư vấn phát hành trái phiếu, giao dịch M&A, thu xếp vốn