LEGAL SERVICES - INVESTMENT CONSULTANCY - LAW TECH

Danh mục: Điểm tin pháp luật

Điểm tin Pháp luật (04/05/2020 – 10/05/2020)

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT tổng hợp các văn bản nổi bật mới ban hành từ  04/05 đến 10/05 bao gồm: Thông tư 31/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. (Ban hành: 04/05/2020 – Hiệu lực: 01/07/2020). Thông tư 33/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp lệ phí cấp…

Điểm tin Pháp luật (27/04/2020 – 03/05/2020)

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT tổng hợp các văn bản nổi bật mới ban hành từ  27/04 đến 03/05 bao gồm: Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. (Ban hành: 27/04/2020 - Hiệu lực: 27/04/2020). Nghị…

Điểm tin Pháp luật (20/04/2020 – 26/04/2020)

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT tổng hợp các văn bản nổi bật mới ban hành từ 20/04 đến 26/04 bao gồm: Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. (Ban hành: 24/04/2020 - Hiệu lực: 24/04/2020). Nghị định 50/2020/NĐ-CP quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứ…

Điểm tin Pháp luật (13/04/2020 – 19/04/2020)

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT tổng hợp các văn bản nổi bật mới ban hành từ 13/04 đến 19/04 bao gồm: Thông tư 23/2020/TT-BTC quy định về tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. (Ban hành: 13/04/2020 - Hiệu lực: 01/06/2020). Quyết định 515/QĐ-TTg năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngâ…

Điểm tin Pháp luật (06/04/2020-12/04/2020)

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT tổng hợp các nghị định nổi bật mới ban hành từ 06/04 đến 12/04 bao gồm: Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư công. (Ban hành: 06/04/2020 - Hiệu lực: 06/04/2020). Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. (Ban hành: 08/04/2020 - Hiệu lực: 08/04/2020). Nghị định 44/2020/NĐ-CP quy địn…

Nút gọi

+84 989219740