LEGAL SERVICES - INVESTMENT CONSULTANCY - LAW TECH

Chuyên mục: Tư vấn và hỗ trợ quản trị điều hành doanh nghiệp

TƯ VẤN HỖ TRỢ QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

Tư vấn, xây dựng hoặc quy hoạch hệ thống các văn bản nội bộ doanh nghiệp bao gồm nhưng không giới hạn ở hệ thống phần mềm và/hoặc bản cứng; Tư vấn xây dựng và quản trị bộ chỉ tiêu tuân thủ pháp luật tại các doanh nghiệp Cung cấp các khóa học liên quan kỹ năng quản trị doanh nghiệp, kỹ năng làm việc và các khóa học nâng cao hiểu biệt pháp luật tro…

Nút gọi

+84 989219740