LEGAL SERVICES - INVESTMENT CONSULTANCY - LAW TECH

Chuyên mục: Tư vấn hỗ trợ cho các dự án phát triển ODA, NGO

TƯ VẤN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHO CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN (ODA, NGO)

Tư vấn khung pháp lý liên quan đến dự án; Nghiên cứu cơ chế chính sách, luật pháp và hệ thống hành chính nhằm nâng cao hiệu quả khung pháp lý, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Điều tra cơ bản và đánh giá nhu cầu và khảo sát kinh tế-xã hội phục vụ cho việc xây dựng dự án; Tư vấn giám sát độc lập việc thực hiện các chính sách an toàn …

Nút gọi

+84 989219740